O zespole.

Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Zarębska, utworzony został w 2011 roku, pod ówczesną nazwą Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych i Inżynierii Adsorpcyjnej, w wyniku przekształcenia jednostek strukturalnych Wydziału Energetyki i Paliw, czyli dwa lata po połączenia ówczesnego Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Podjęto wówczas decyzję o przeprowadzeniu fuzji Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle oraz Katedry Nauk o Środowisku. Powstanie Zespołu związane było z przekształceniem Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle w jeden z dwóch zespołów badawczych łącznie.

Działalność naukowo – badawcza Zespołu sięga swoimi korzeniami do obszarów zainteresowań naukowych i obszarów badawczych ówczesnego Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, czyli początków formowania się struktur stanowiących fundament Wydziału Energetyki i Paliw. Od połowy lat 90tych Wydział funkcjonował pod nazwą Wydział Paliw i Energii. W jego skład wchodziło pięć jednostek, z których trzy należały do pionu górniczego. Zakłady te prowadziły działalność naukowo – badawczą w zakresie fizykochemii węgli kamiennych oraz otrzymywania i modyfikacji sorbentów naturalnych i syntetycznych, w tym węgli aktywnych, oraz fizykochemicznych metod identyfikacji struktur porowatych tych materiałów, zarówno w ujęciu doświadczalnym jak i teoretycznym. Były to: Zakład Chemii Górniczej, kierowany przez profesor Grażynę Ceglarską – Stefańską, Katedra Inżynierii i Technologii Adsorpcyjnej, której kierownikiem był profesor Bronisław Buczek oraz Zakład Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, kierowany przez profesora Leszka Czepirskiego. Dzisiejszy Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska tworzą naukowcy wywodzący się z tych trzech jednostek, wychowankowie profesorów Grażyny Ceglarskiej – Stefańskiej, Adama Nodzeńskiego, Bronisława Buczka i Leszka Czepirskiego oraz młodzi naukowcy i doktoranci.

Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska
Kierownik Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska
EIT InnoEnergy PhD School Officer for Central Europe

> notatka biograficzna
> osiągnięcia naukowo-badwcze

Działalności naukowo-badawcza.

Główne obszary działalności naukowo-badawczej Zespołu i rozwoju obszarów badawczych jej pracowników dotyczą:

 • inżynierii adsorpcyjnej w zakresie kontaktowania faz w systemie ciało stałe – płyn oraz technik eksperymentalnych wyznaczania właściwości mechanicznych adsorbentów i katalizatorów,
 • badań fizykochemii zjawisk sorpcyjnych, dylatometrycznych i cieplnych dla układów gazy kopalniane – skała, w tym węgiel, związanych z szeroko pojętą sekwestracją ditlenku węgla w strukturach geologicznych,
 • zagospodarowania odpadów z sektora energetycznego w ramach koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, w tym jako pochłaniaczy szkodliwych gazów,
 • syntezy, badań właściwości i analizy perspektyw zastosowania geopolimerów otrzymywanych z materiałów odpadowych pochodzących z sektora przemysłowego i komunalnego,
 • technologii mineralnej karbonatyzacji CO2 z wykorzystaniem wysokowapniowych popiołów lotnych,
 • oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) jako kompleksowa ocena wpływu na środowisko wytwarzanych produktów lub funkcjonowania procesów w powiązaniu z oceną emisji szkodliwych substancji,
 • syntezy, badań właściwości i analizy perspektyw zastosowania materiałów pochodzenia organicznego i mineralnego jako adsorbentów, w tym:
  – prace doświadczalne i teoretyczne związane z metodologią badań na granicy faz ciało stałe – gaz (para) i ciało stałe – ciecz, w tym adsorpcji,

  – badania nad niejednorodnością struktury porowatej, charakteru powierzchni oraz stopnia przereagowania i rozkładu materiału czynnego w obrębie ziaren węgli aktywnych, węglowych sit molekularnych, sorbentów oraz katalizatorów,
  – modyfikacja i badania właściwości adsorpcyjnych sorbentów węglowych (węgiel aktywny, węglowe sita cząsteczkowe, aktywne włókniny węglowe) i mineralnych (żel krzemionkowy, naturalne i syntetyczne zeolity, minerały ilaste, adsorbenty mineralno – węglowe i tlenkowe).
  – badania wpływu niejednorodności radialnej na dynamikę rozdzielania i magazynowania gazów zawierających metan oraz usuwanie substancji toksycznych z gazów odlotowych,

 • charakteryzowania struktury porowatej ciał stałych metodami adsorpcyjnymi, również pod kątem udoskonalania metod pomiarowych i sposobów interpretacji danych doświadczalnych,

 • metodologii i techniki badań adsorpcji przy ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, w aspekcie teoretycznego opisu danych równowagowych adsorpcji nadkrytycznej,

 • zastosowania adsorbentów w układach magazynowania energii, w tym paliw gazowych, gazu ziemnego i wodoru oraz energii cieplnej,

 • badania właściwości adsorpcyjnych biopolimerów (skrobia, celuloza, hemiceluloza),

 • badania nad zastosowaniem promieniowania mikrofalowego w technologii adsorpcyjnej.

Skład osobowy

Skład osobowy.

Kierownik zespołu:

prof. dr hab. Katarzyna Zarębska

Samodzielni pracownicy naukowi:

prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek (profesor emerytowany)
prof. dr hab. Leszek Czepirski (profesor emerytowany)
dr hab. inż. Paweł Baran

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Mieczysław Bałys
dr inż. Katarzyna Czerw

dr inż. Magdalena Gazda-Grzywacz

dr Andrzej Krzyżanowski

dr inż. Agnieszka Orzechowska – Zięba

dr inż. Jakub Szczurowski
dr inż. Elżbieta Vogt

dr inż. Eliza Wolak
dr Marta Wolczko
dr inż. Marta Wołosiewicz-Głąb

mgr inż. Ewelina Brodawka

 

Pracownicy naukowo-techniczni
do obsługi dydaktyki i laboratoriów Katedry:

dr inż. Piotr Zabierowski
mgr inż. Barbara Nowak (urlop macierzyński)

mgr inż. Dawid Dunikowski

Dominika Pikul

Doktoranci:

mgr inż. Jakub Bator
mgr inż. Stanisław Kozioł
mgr inż. Adrian Lubecki
mgr inż. Bartłomiej Pawlak
mgr inż. Wojciech Wróbel
mgr inż. Jakub Sobala
mgr inż. Gabriela Polak

Nauka

Nauka.

Publikacje i konferencje.

Działalność naukowa pracowników Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska dotyczy obszarów badawczych związanych z szeroko rozumianą chemią węgla oraz ochroną środowiska.

Publikacje dot. tematyki chemii węgla >