O zespole.

Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Zarębska, utworzony został w 2011 roku, pod ówczesną nazwą Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych i Inżynierii Adsorpcyjnej, w wyniku przekształcenia jednostek strukturalnych Wydziału Energetyki i Paliw, czyli dwa lata po połączenia ówczesnego Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Podjęto wówczas decyzję o przeprowadzeniu fuzji Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle oraz Katedry Nauk o Środowisku. Powstanie Zespołu związane było z przekształceniem Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle w jeden z dwóch zespołów badawczych łącznie.

Działalność naukowo – badawcza Zespołu sięga swoimi korzeniami do obszarów zainteresowań naukowych i obszarów badawczych ówczesnego Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, czyli początków formowania się struktur stanowiących fundament Wydziału Energetyki i Paliw. Od połowy lat 90tych Wydział funkcjonował pod nazwą Wydział Paliw i Energii. W jego skład wchodziło pięć jednostek, z których trzy należały do pionu górniczego. Zakłady te prowadziły działalność naukowo – badawczą w zakresie fizykochemii węgli kamiennych oraz otrzymywania i modyfikacji sorbentów naturalnych i syntetycznych, w tym węgli aktywnych, oraz fizykochemicznych metod identyfikacji struktur porowatych tych materiałów, zarówno w ujęciu doświadczalnym jak i teoretycznym. Były to: Zakład Chemii Górniczej, kierowany przez profesor Grażynę Ceglarską – Stefańską, Katedra Inżynierii i Technologii Adsorpcyjnej, której kierownikiem był profesor Bronisław Buczek oraz Zakład Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, kierowany przez profesora Leszka Czepirskiego. Dzisiejszy Zespół Adsorpcji i Inżynierii Środowiska tworzą naukowcy wywodzący się z tych trzech jednostek, wychowankowie profesorów Grażyny Ceglarskiej – Stefańskiej, Adama Nodzeńskiego, Bronisława Buczka i Leszka Czepirskiego oraz młodzi naukowcy i doktoranci.

Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska
Kierownik Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska
EIT InnoEnergy PhD School Officer for Central Europe

> notatka biograficzna